Thursday, August 19, 2010

Srimad Andavan ashram lineage.

Srimath Ramanuja (Udaiyavar)
|
Pranatharthiharar(Kidambi AcchAn)
|
Ramanujappillan
|
Rangarajappillan
|
Vathi Hamsabudhacharyar (Kidambi Appullar Ramanujar)
|
Sri Nigamantha maha Desikan
|
Sri Brahmathanthra Swathantra Jeeyar
|
Ghatikasathammal(Vathsya varada Desikar)
|
VaradaVishnavacharyar
|
Mahadayadheesar
|
Ahobila Desikan (sirangattur)
|
Parankusa swami (Vankipuram)
|
Panchamatha bhanjanam thatha Desikan
|
Vathsya Ananthacharyar (Keezhnarkkunnam)
|
Ramanujacharyar (Ranga Ramanujacharyar)
|
Venkatacharyar (Paravasthu Anna)
|
Veeraraghavacharyar (Chittanna)
|
Sri Rangapathi Desikan (Velamur)
|
Kalyana vaha Sri Ranganatha Desikan
|
Gnanathi Sevathisakshath swami (Vedantha Ramanuja maha Desikan)
|
Gopalarya maha Desikan (Thirukkudanthi Desikan)
|
Sri Vedantha Ramanuja maha Desikan (Srirangam Andavan -Vazhuthur)
|
Srinivasa Ramanuja maha Desikan (Thirutthuraippoondi Andavan -Vilakudi)
|
Srinivasa maha Desikan (Periandavan)
|
Paduka Sevaka Ramanuja maha Desikan (Chinnaandavan)
|
Srinivasa Ramanuja maha Desikan (Kadanthethi Andavan)
|
Sri Vedhantha Ramanuja maha Desikan (Nammandavan - Therezhundur)
|
Srinivasa maha Desikan (Engalandavan - Akkur)
|
Sri Ranganatha maha Desikan (Thenbarai Andavan)
|
Sri Vedhantha Ramanuja maha Desikan (Thirukkudanthai Andavan)
|
Srinivasa Ramanuja maha Desikan (Mysore Andavan)
|
Sri Ranga RamAnuja maha Desikan (Srimushnam Andavan)

-->Srimushnam Andavan
Enhanced by Zemanta
Kindly Bookmark and Share it:
Follow Me on Pinterest

No comments:

Post a Comment